Teambuildingové aktivity.

Teambuilding - doslovný preklad tohto anglického slova znamená budovanie tímu. Hlavným cieľom tejto aktivity je prerod skupiny (voľné zoskupenie ľudí) na efektívne spolupracujúci tím, so spoločným cieľom.

Dobre pracujúci tím by mal spĺňať základnú rovnicu efektivity práce, čiže 1+1+1=5.

Množstvo práce ktorú vykoná tím spoločne by malo byť viac, ako keby každý člen vykonával určitú časť sám.

Napriek tomu, že každý v tíme sa snaží dosiahnuť rovnaký spoločný cieľ, je dôležité si uvedomiť rôznorodosť ľudí a snažiť sa ju využiť. Každý jednotlivec má iné schopnosti, ktoré sa pri vhodnom prepojení s ostatnými členmi tímu môžu výborne dopĺňať.

Častou súčasťou teambuildingového tréningu sú rôzne hry - modelové situácie, ktoré musí tím spoločne vyriešiť, aby dosiahol zadaný výsledok. Dôležité je uvedomiť si, že samotný proces – vymýšľanie stratégie a vytváranie kompromisov v skupine je často krát dôležitejšie ako dosiahnutie cieľa. Spätná väzba, ktorú inštruktor po aktivite dáva tímu, sa zameriava práve na tento proces. V ňom najviac vidno jednotlivé roly členov tímu, rôzne prístupy k problému, a spôsoby vytvárania spoločnej stratégie. Správanie sa jednotlivca pri hre vo veľkej miere reflektuje jeho postupy v reálnom živote. Umožňuje tak uvedomiť si najčastejšie chyby v kontakte a komunikácii s ostatnými členmi tímu, a hľadať vhodné riešenia.

Okrem zlepšovania tímovej spolupráce slúžia hry aj na rozvoj schopností jednotlivcov. Počas aktivít vznikajú momenty, v ktorých sa prehlbujú sociálne a fyzické schopnosti, rozvíja sa logické myslenie a zvyšuje dôvera a empatia jednotlivcov. Človek často prekonáva sám seba a tým si zvyšuje sebadôveru, ktorá je veľmi dôležitá nielen vo vzťahu k sebe samému, ale aj pri komunikácii a presadzovaní názorov v tíme.

Hry využívané pre teambuildingový tréning je možné deliť rôznymi spôsobmi. Dôležitejšie je ale nakombinovanie aktivít s rôznym charakterom tak, aby sme počas celého tréningu udržali pozornosť účastníkov a zabezpečili postupnú gradáciu zážitkov a emócií.

1. OUTDOOROVÉ DYNAMICKÉ AKTIVITY 

Každá úloha predstavuje pre skupinu problém, ktorý by mal byť vyriešený. Skupina musí situáciu vyriešiť s využitím telesných aj duševných schopností všetkých svojich členov. Všetci účastníci si uvedomujú, že je treba dohodnúť sa. Dôležitou zložkou je čas na prípravu, v ktorom by malo dôjsť k prebraniu všetkých variantov a vypočutiu návrhov každého člena tímu. Po aktivite inštruktor skupiny s tímom vyhodnocuje ich stratégiu, kooperáciu, vnútornú komunikáciu, tímové roly, spôsob vedenia v tíme, potenciálne konflikty a ich riešenie počas plnenia úlohy.

2. INDOOROVÉ KONŠTRUKČNÉ AKTIVITY

Konštrukčné úlohy, pri ktorých rozhoduje koordinácia tímu, rozdelenie úloh a vynaliezavosť pri hľadaní riešenia. Pri úlohe sa prejavuje schopnosť tímu zvážiť náročnosť úlohy, materiálne nároky a vlastné možnosti a schopnosti. Lektor počas úlohy pozoruje tímovú komunikáciu, spoluprácu, tímové roly, rozdelenie úloh a prejavovanie sa účastníkov pod tlakom. Po každej aktivite je vymedzený priestor na diskusiu, zhodnotenie práce a spätnú väzbu. 

3. INDOOROVÉ DISKUSNÉ AKTIVITY

Počas diskusie môžu účastníci hovoriť o problémoch v tíme a hľadať spoločné riešenia a zlepšenia. Pozitívna atmosféra a dobrá nálada počas tréningu je základom pre podporenie vyjadrovania osobných názorov účastníkov tréningu. Diskusné aktivity vyžadujú od účastníkov otvorenú komunikáciu, riešenie spoločného problému, presadzovanie a obhajovanie vlastných názorov. Každý účastník debaty pristupuje k riešeniu úlohy na základe vlastných životných skúseností, a je dôležité túto rôznorodosť akceptovať.

4. VEČERNÝ PROGRAM 

Večerný program je navrhnutý tak, aby umožnil pozrieť sa na svojich kolegov z iného uhla pohľadu, aby bol prezentáciou tímovej kreativity. Napriek tomu že jeho hlavným motívom je často zábava a uvoľnenie, pri vytváraní spoločnej  prezentácie sú skupiny často nútené k vytváraniu konsenzov a kompromisov.  Program volený na záver dňa je určitým premostením denných aktivít s dominantnou edukatívnou zložkou a voľnej večernej zábavy, ktorá často nasleduje po skončení oficiálneho programu.

Úspešný tréning pozostáva z troch základných častí. Okrem samotného programu, ktorý účastníci vnímajú najintenzívnejšie, je dôležitou súčasťou celého procesu aj predtréningová komunikácia a záverečné hodnotenie tréningu, s prípadnými odporúčaniami do budúcnosti. 

Efektivita tréningu sa zvyšuje jeho opakovaním, preto je vhodné aby jednotlivé školenia boli súčasťou dlhodobejšieho procesu a obsahovo na seba nadväzovali. 

Naše typy na teambuildingové programy:

 • Lanoland teambuilding – akcia v lanovom centre v Bratislave na Kolibe
 • Jachting – teambuilding na jazere alebo na mori
 • Make a Film – natočenie si vlastného filmu 
 • Rozšírená realita – tímová hra pre androidov
 • Fun teambuilding – tímové zábavné aktivity 
 • Team Spirit – nenáročná forma tímových úloh 
 • Classic Teambuilding – klasické tímové úlohy so spätnou väzbou
 • Rescue Teambuilding – zážitkový kurz prvej pomoci a záchrany v krízových situáciách
 • Inšpektori – riešenie kriminálneho prípadu
 • Teambuilding „Romantikuš“ – akcia pre romantické a jemné duše
 • Tvorivé dielne – program rozvoja kreativity
 • Firemné dobrovoľníctvo – verejne prospešná práca ako firemná akcia
 • Corporate Social Responsibility – projekty v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov
 • Indoor Training – interaktívny tréning tímovej spolupráce nezávislý na počasí
 • Real Outdoor – náročnejší športový program v reálnom prírodnom prostredí
 • City Outdoor – dobrodružná hra v meste
 • GPS Adventure – tímový geocaching 
 • Agrofarma Challenge – výzvy života na farme 
 • Climbing Camp – lezecký kurz na Slovensku alebo v zahraničí
 • Mallorca Challenge – akcia na exkluzívnom mieste v zahraničí

Pripravíme vám program podľa vášho výberu alebo priamo na mieru - kontaktujte nás.

Vyskúšajte si aj funkciu Odoslať dopyt - môžete si jednoducho sami zadefinovať svoje požiadavky, odhadnúť cenu vašej akcie a nájsť konkrétne typizované projekty.